Punkt 1 Afdelingens navn er Dansk Musiker Forbund - Herning afdeling. Afdelingen, der omfatter musikere, solister, sangere, musikundervisere m.fl., har til formål at virke til fremme af de særlige faglige, kulturelle og musikrelaterede interesser, der knytter sig til udøvelse af medlemmernes hverv inden for området. Det er ligeledes afdelingens formål, at engagere sig aktivt i kultur- og musikmiljøet i lokalområdet, med henblik på at fremme og eksponere den levende musik.
Punkt 2 Afdelingen er beføjet til at fastsætte tariffer gældende for arbejde på afdelingens område, for såvidt sådant arbejde ikke forud er tarifbestemt med hjemmel i Dansk Musiker Forbunds love. De under afdelingen arbejdende medlemmer skal som minimum overholde sådanne tariffer.
Punkt 3 Ethvert på afdelingens område arbejdende medlem er efter skriftlig tilsigelse pligtig at give møde for afdelingens formand eller bestyrelse og afgive forklaring om tvister, konflikter, lovovertrædelser eller andre afdelingen vedrørende interesser og anliggender.
Punkt 4 Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Afdelingens midler indsættes i et pengeinstitut, anbringes i obligationer noteret på den danske fondsbørs eller i fast ejendom. Anden anbringelse kræver samtykke af en generalforsamling.

Afdelingen forpligtiges over for tredjemand ved underskrift af formanden eller næstformanden i forbindelse med to bestyrelsesmedlemmer.
Punkt 5 Afdelingens bestyrelse består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt afdelingens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen således, at der hvert år skiftevis afgår og indtræder bestyrelsesmedlemmer.

Hvert år vælges der 2 suppleanter, der indkaldes i tilfælde af forfald.

Bestyrelsesmedlemmer, der har forfald ved bestyrelsesmøder, skal melde afbud til formanden med dags varsel.

Næstformanden, der i formandens forfald varetager dennes hverv, vælges af bestyrelsen af dens midte.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden efter hans nærmere bestemmelse eller på begæring af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen.

Formanden leder møderne, i hans forfald næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Alle beslutninger tages ved afstemning med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, i hans forfald næstformandens, stemme udslaget.

Formanden og den valgte eller ansatte kasserer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen.

Formandens honorar er i Dansk Musiker Forbund - Herning afdeling, fastsat til et beløb svarende til det til enhver tid værende samlede månedlige kontingent til forbund og lokalafdeling.

Kasseren modtager et fast honorar på 2.400 kr. årligt.
Punkt 6 Til at udføre tilsyn med afdelingens kasse og bogføring samt forvaltning af dens formue og revision af dens årsregnskab, vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer for 2 år ad gangen således, at der hvert år skiftevis afgår én revisor. Hvert år vælges 1 revisorsuppleant.

Revisorerne kan til enhver tid forlange sig bøgerne og kassen forevist. Ved revision af årsregnskabet med tilhørende bøger og bilag sikrer revisorerne sig tilstedeværelsen af afdelingens kapital og værdipapirer, gør deres kritiske bemærkninger til den stedfundne administration og indstiller til generalforsamlingen, om der er decharge for regnskabet.

Afdelingen kan dog, hvis forholdene taler for dette, lade en statsautoriseret eller registreret revisor revidere afdelingens regnskab. Regnskabet skal være tilendebragt senest 15. februar.
Punkt 7 Afdelingen holder ordinær generalforsamling i januar kvartal hvert år.
Punkt 8 Ekstraordinært kan en generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det, med angivelse af dagsorden og formulerede forslag til behandling. Bestyrelsen er da forpligtet til at indkalde generalforsamlingen til afholdelse senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Punkt 9 Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker af formanden pr. post eller mail og gennem forbundets medlemsblad. Indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal indeholde den endelige dagsordenen for generalforsamlingen.
Punkt 10 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen.
Punkt 11 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle afdelingens anliggender. Afgørelser sker i almindelighed ved håndsoprækning med simpel stemmeflerhed.

Skriftlig afstemning skal ske, når bestyrelsen, dirigenten eller mindst 1 tilstedeværende medlem med navns underskrift begærer det. Den foregår ved omdelte stemmesedler, der ikke må underskrives med navn.

Til vedtagelse af love eller lovændringer (herunder ikke tarifændringer) kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer samt efterfølgende godkendelse i henhold til § 8 litra c i Dansk Musiker Forbunds love.
Punkt 12 Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før afholdelse af generalforsamling. Er der indkomne forslag efter fristens udløb, sendes der ny endelig dagsorden for generalforsamlingen, med indkomne forslag påført.
Punkt 13 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:
 1. Valg af referent
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
 5. Fremlæggelse af regnskabet og beslutning om decharge
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af lokalkontingent
 8. Valg af formand (ulige år) / kasserer (lige år)
 9. Valg af bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af revisorer og suppleanter
 11. Evt. forslag til kongressen
 12. Evt. valg af delegerede til kongressen
 13. Evt. valg af deltagere til repræsentantskabsmødet
 14. Eventuelt.
Punkt 14 Det påhviler afdelingen med 4 ugers (dog 3 uger ved en ekstraordinær generalforsamling) varsel, at give Dansk Musiker Forbund meddelelse om afholdelse af generalforsamling, og inden 14 dage efter dennes afholdelse til forbundet at indsende punktreferat heraf til offentliggørelse i forbundets medlemsblad, samt revideret, godkendt årsregnskab.

Det trykte blad bringer en liste over valgte til tillidshverv samt øvrige generalforsamlingsbeslutninger, mens et evt. fyldigere referat lægges på bladets hjemmeside.
Punkt 15 Afdelingen kan opløses, hvis der er fremsat forslag herom til vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om opløsning kræver, at mindst 5/6 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer afgives for forslaget.

Afdelingen kan endvidere opløses efter reglerne i Dansk Musiker Forbunds love, § 6 stk. 4.

I tilfælde af opløsning tilfalder afdelingens formue Dansk Musiker Forbund og indgår ubeskåret i O.A. Røders Mindefond, jfr. Love for Dansk Musiker Forbund, § 29.

Dansk Musiker Forbund - Herning Afdeling • Sneppevej 1 • 7480 Vildbjerg • Telefon: 22975449 • info@dmf-herning.dk • Cvr. 35155694